Tulosta

Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Kirkonkylän koulun puolesta kannatusyhdistys ry ja sen kotipaikka on Akaa. 

2§ Tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on säilyttää koulu Kylmäkosken taajamassa, kannatusyhdistys tulee osallistumaan suunnitteluun sekä toteutukseen ja keräämään varoja aktiivisesti uuden koulun rakentamista varten. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: 

-osallistuu koulua koskevaan suunnitteluun, tekee selvityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja 
-järjestää kokouksia, kursseja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä 
-harjoittaa tiedotus- ja valistustoimintaa 
-järjestää kylän yhteisiä tilaisuuksia 
-toimii yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. 
-hankkii tarvittavia välineitä 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan asianomaisen viranomaisen luvan: 

-järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia 
-järjestää myyjäisiä 
-ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia 
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
-harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä 

3§ Jäsenet 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 

Varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. 

4§ Jäsenen oikeudet 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

5§ Jäsenen velvollisuudet 

Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun. Kannattajajäsen on velvollinen maksamaan liittymismaksun ja vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä ei ole liittymismaksua eikä jäsenmaksuvelvollisuutta. 

6§ Jäsenen eroaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

7§ Jäsenen erottaminen 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistyksen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

8§ Hallitus 

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallitukseen valitaan vähintään kaksi ja enintään kuusi varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan rahastonhoitajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

9§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. 

10§ Tilikausi 
Yhdistyksen tilikausi on 1.8. - 31.7. 

11§ Toiminnantarkastus/Tilintarkastus 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös vahvistetaan. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kyseistä kokousta hallitukselle. 

12§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistys pitää vuosittain yhden sääntömääräisen vuosikokouksen. Yhdistyksen vuosikokous pidetään elo-marraskuussa hallituksen tarkemmin määräämänä päivänä. 

Yhdistyksen kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto 

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

13§ Päätöksentekojärjestys 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. 

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

14§ Ylimääräinen kokous 
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

15§ Kokouskutsutapa 

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta 
- kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen 
- yhdistyksen kotisivuilla. 

16§ Sääntöjen muuttaminen 
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. 

17§ Yhdistyksen purkaminen 
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.